• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Wilczogórze oferuje bezpłatne i roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: krawiec i rolnik.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

1. Ukończone 18 lat.

2. Świadectwo ukończenia szkoły.

Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje "trzyliterowe") są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. 

 

ROLNIK

 

 

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Rolnika uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

1) Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3), 
2) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10, wcześniej RL.16/R.16).

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (ROL.04 i ROL.10) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko ROL.04).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Do zadań zawodowych Technika Rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznanie chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Rolnik (Kod zawodu: 314207). Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

KRAWIEC

 

 

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Krawca uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 

1) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (MOD.03, wcześniej AU.14/A.12).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Krawca umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w zakładach usługowych, zakładach przemysłu odzieżowego, teatrach, na planach filmowych, w szpitalach, działach kontroli jakości firm odzieżowych, szwalniach czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej – pracowni krawieckiej. 

Do zadań zawodowych Krawca należy: 

- omawianie z klientem projektu, 

- ustalenie wymiarów, 

- tworzenie formy i jej wycięcie na podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, 

- szycie i dokonanie poprawek po przymiarce, 

- wykończenie oraz przygotowanie stroju do bezpośredniego użytku. 

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Krawiec (Kod zawodu: 753105).